Proposta de lei sobre novo Estatuto dos Militares aprovada por unanimidade